Afspraken om huurwoningen op warmtenetten aan te sluiten

15 april 2020

Aedes heeft als koepelorganisatie voor zo’n 30 woningcorporaties, afspraken gemaakt met vijf grote warmteleveranciers om op korte termijn pakweg 55 000 huurwoningen op warmtenetten aan te sluiten. De afspraken leggen kaders vast voor specifieke afspraken per project. Door deze kaders, aangeduid als ‘startmotor’, wordt de drempel verlaagd om op wijkniveau aan de slag te gaan. Uitgangspunt is dat afsluiten van gas en aansluiten op warmtenetten voor gemiddelde huurders kostenneutraal moet uitpakken. Dat houdt in dat de prijs voor de warmtelevering gekoppeld blijft aan het zogenaamde ‘niet meer dan anders principe’. Dat principe staat momenteel echter juist onder druk, omdat dit tot te hoge winsten voor warmtebedrijven zou leiden. Vooral vanwege de forse verhoging van belasting op aardgas in de afgelopen jaren.

 

Het startmotorkader vloeit voort uit afspraken in het kader van het Klimaatakkoord. Desondanks gaan de afspraken niet in op de duurzaamheid van de betreffende warmteleveringen. Dat is volgens de opstellers niet nodig, omdat de Rijksoverheid toch al van plan is om bij de herziening van de huidige Warmtewet eisen te gaan stellen aan een geleidelijke verduurzaming van warmtenetten. Dat kan er wel toe leiden dat te zijner tijd opnieuw kosten moeten worden gemaakt om woningen aan te passen, bijvoorbeeld om woningen geschikt te maken voor lage temperatuur warmtelevering.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….