05 april 2022

VS zetten strategische oliereserve in en stimuleren olieproductie

In de afgelopen maanden zijn de brandstofkosten voor Amerikaanse automobilisten pakweg 30% gestegen. Voor president Biden is dat aanleiding om forse maatregelen te treffen, zodat benzine en diesel betaalbaar blijven. De aangekondigde maatregelen betreffen twee sporen om het aanbod aan olie te vergroten. Het eerste spoor is het inzetten van olie uit de strategische reserves. Het komend half jaar worden maar liefst 1 miljoen vaten olie per dag aan die reserve onttrokken. Daarmee gooit Amerika ongeveer 1/3e van de totale strategische voorraad in de strijd.  Het tweede spoor is het stimuleren van de productie van olie uit Amerikaanse bodem.

Veel oliebedrijven doen volgens het Witte Huis wat van hen verwacht mag worden: het opvoeren van de productie. Dat zal naar verwachting dit jaar nog 1 miljoen vaten per dag extra opleveren en volgend jaar komen daar dan nog eens 0,7 miljoen vaten per dag bij. Maar, ondanks de hoge prijzen en krappe leveringssituatie, doen veel oliebedrijven nog steeds veel te weinig. Sterker nog, het Witte Huis verwacht dat zelfs als de prijs boven 200 USD/bbl stijgt, er nog steeds te weinig actie wordt ondernomen. Daarom wil president Biden een boete gaan opleggen aan oliebedrijven die over productielicenties beschikken en daar niets mee doen. Op die manier hoopt de Amerikaanse regering olie- en gasbedrijven actief aan de slag te laten gaan met onder andere 9.000 reeds verstrekte, maar nog niet benutte productievergunningen.

Of de maatregelen veel zoden aan de dijk gaan zetten valt nog te bezien. De aankondiging zorgde weliswaar voor een bescheiden daling van de korte termijn olieprijzen, maar op langere termijn moeten de voorraden wel weer worden aangevuld. Met andere woorden, het vrijgeven van strategische reserves zorgt voor extra vraag in de toekomst en dus voor hogere prijzen op de forward market. In de Financial Times wordt verder benadrukt dat deze actie ook juist onderstreept dat er momenteel een structureel tekort is, wat er ook aan bijdraagt dat de korte termijn prijzen nauwelijks dalen. Dat mede omdat na het vrijgeven van de pakweg 180 miljoen barrels voorraad, het vet van de botten is. Lidstaten van het Internationaal Energie Agentschap moeten immers minimaal 90 dagen olieverbruik op voorraad hebben. Voor de VS is dat 315 miljoen vaten en die ondergrens komt in zicht nadat een half jaar lang 1 miljoen vaten per dag op de markt worden gebracht.

 

Recordsubsidie voor CO2-project in de haven van Antwerpen

Vorig jaar werd bekend dat het Kairos@C project van de chemiebedrijven Air Liquide en BASF in Antwerpen in aanmerking komt voor subsidie van het Europese Innovatiefonds. Kairos@C richt zich op het afvangen van CO2 bij diverse chemiebedrijven in de haven van Antwerpen en het vervoeren naar en een opslaglocatie in Noorwegen, Nederland en/of Vereniging Koninkrijk. De meest geëigende vervoerswijze, in gasvorm per leiding naar Rotterdam of eerst vloeibaar maken en dan met speciale schepen naar Noorwegen, wordt nog onderzocht.

Naast Kairos@C waren nog 6 andere ‘baanbrekende technologie in energie-intensieve industrie’ projecten geselecteerd voor het Innovatiefonds van ruim 1 miljard euro. Over de verdeling van het Europees geld moest nog een besluit worden genomen. Dat besluit is inmiddels genomen en valt sterk in het voordeel van Kairos@C uit. Met naar verluid een bedrag van 360 miljoen euro, zou ruim 1/3e van het geld naar Antwerpen gaan.

 

Subsidieregeling voor verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Het Nederlandse Klimaatakkoord schrijft voor dat maatschappelijk vastgoed een voorbeeldrol moet vervullen om duurzame gebiedsontwikkeling aan te jagen. In de Miljoenennota 2022 wordt 525 miljoen euro voor die verduurzamingsopgave uitgetrokken. Dat bedrag is niet alleen bedoeld voor Rijksvastgoed, maar ook om overige eigenaren van maatschappelijk vastgoed in de kosten tegemoet te komen. Echter, het Coalitieakkoord schroeft zowel de ambitie als ook het budget fors op, met additioneel 2,75 miljard euro voor de periode tot en met 2030.  Die toezeggingen moeten uiteraard in concrete regelingen worden omgezet, zoals de Regeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DuMaVa) die ter consultatie is gepubliceerd.

De bedoeling is om de eerste ronde te openen op 1 september 2022 met een subsidieplafond van 52 miljoen euro. Eigenaren kunnen 30% van subsidiabele projectkosten vergoed krijgen met een minimum van 5.000 en een maximum van 2.500.000 euro per gebouwde onroerende zaak per 2 jaar. Als de aanvraag betrekking heeft op integrale verduurzamingstrajecten, dan ligt dat minimumbedrag op 25.000 euro. Aanvragen kunnen worden ingediend voordat de werken worden uitgevoerd. Bij toekenning kan 70% van het bedrag als voorschot worden uitbetaald. Werken moeten maximaal 24 maanden na indienen van de aanvraag worden uitgevoerd. De consultatie van de conceptregeling DuMaVa loopt tot 29 april.

 

Marktprijzen

De prijs voor olie daalde eind maart/begin april met enkele procenten. Dat vooral vanwege de aankondiging dat de VS fors olie uit de strategische voorraad gaan tappen. In mindere mate droeg ook de Opec+ beslissing om in mei de productie iets op te voeren, bij aan de daling. Desondanks lag de prijs voor brent begin april met ruim 113 USD/bbl nog steeds hoger dan begin maart, toen de prijs 105 USD/bbl bedroeg. Dat was wel beduidend lager dan de topprijs van 128 USD/bbl op 8 maart.

Na de bijzonder forse prijsstijgingen van kolen begin maart, daalden de prijzen gedurende de rest van de maand. Vooral voor leveringen op korte termijn, die begin maart opliepen tot wel 450 USD/ton, was de daling naar270 USD/ton significant. Het prijspatroon voor levering in 2023 verliep veel vlakker, met een piek net boen 250 USD/ton en een kleine 190 USD/ton begin april.

In tegenstelling tot de overige commodities, daalde de prijs voor CO2-rechten begin maart juist bijzonder fors, tot beneden 60 EUR/ton. Het spiegelbeeld-prijsverloop ten opzichte van de overige commodities zette zicht ook de rest van de maand door, met een stijging naar zo’n 80 EUR/ton in de tweede helft van de maand maart.

Het prijsverloop van elektriciteit gedurende de maand maart vertoont grote overeenkomst met steenkool. Aan het begin van de maand een bijzonder forse stijging voor leveringen op korte termijn, tot aan 500 EUR/MWh voor basislast april aan toe, gevolgd door een forse daling tot beneden 250 EUR/MWh. Leveringen basislast 2023 stegen gedurende de maand maart licht, tot net boven 180 EUR/MWh eind maart.

Overeenkomstig elektriciteit en steenkool, gingen de gasprijzen begin maart fors omhoog, vooral voor leveringen op de korte termijn. Op 7 maart werd de piek bereikt: 227 EUR/MWh, terwijl levering maand vooruit eind maart gedaald was tot beneden 119 EUR/MWh.

Bron: Ice-Endex

 

 

 

 

 

 

Bron: Ice-Endex

 


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….