Privacybeleid

Bij Gazprom Energy hechten wij er waarde aan om uw privacy te beschermen en te respecteren.

Privacybeleid

Dit beleid, tezamen met de gebruiksvoorwaarden van onze website en elk ander document waarnaar wordt verwezen op onze site, vormen de basis waarop wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt, verwerken.

Leest u alstublieft het onderstaande zorgvuldig door om uzelf te informeren over onze visie op uw persoonsgegevens, het gebruik daarvan en de wijze waarop wij de gegevens verwerken.

De verwerker van uw persoonsgegevens onder de toepasselijke wetgeving is Gazprom Marketing & Trading Retail Limited h.o.d.n. Gazprom Energy, in Engeland en Wales geregistreerd onder nummer 3904624, en gevestigd aan 20 Triton Street, London NW1 3BF, Verenigd Koninkrijk.

[Deze tekst is een vertaling van de Engelstalige tekst die u hier kunt vinden. Indien zich een verschil voordoet tussen de Engelstalige en de Nederlandstalige tekst, prevaleert de Engelstalige tekst.]

Uw persoonsgegevens die wij verwerken

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u verwerken en door deze aan ons ter beschikking te stellen, geeft u ons daarvoor ook uw uitdrukkelijke toestemming:

   • Informatie die u ons verstrekt door formulieren in te vullen op onze site met adres www.gazprom-energy.nl / mijn.gazprom-energy.com en/of offerte.gazprom-energy.nl.  Hieronder wordt tevens begrepen informatie verstrekt ten tijde van uw aanmelding voor het gebruik van onze site, uw inschrijving voor het gebruik maken van onze diensten of de aanvraag voor andere diensten. Wij kunnen u tevens verzoeken gegevens te verstrekken wanneer u een probleem op onze website aan ons meldt.

   • Contractgegevens die u aan ons verstrekt bij het aangaan van die contracten met inbegrip van contactgegevens van personen die u aan ons verstrekt.

   • De weergave van enige correspondentie met u waarover wij beschikken.

   • Uw antwoorden op vragen opgenomen in enig formulier dat wij u verzoeken in te vullen (waartoe u niet verplicht bent).

   • Gegevens over uw bezoek aan onze site, inclusief maar niet beperkt tot verkeersgegevens, locatiedata, weblogs en andere communicatiedata, ongeacht of dit nodig is voor onze facturering of niet, en de overige gegevens die u raadpleegt

IP adressen

Wij mogen informatie verzamelen over uw computer, inclusief uw IP adres, gebruikssysteem en browsertype, voor onze systeemadministratie. Dit is statistische informatie over de activiteiten en surfgedrag van de gebruikers van onze site en dient niet tot identificatie van individuele gebruikers.

Cookies

Onze site gebruikt cookies om u te onderscheiden van de overige gebruikers van onze site. Dit dient ertoe om uw gebruiksgemak van onze site te bevorderen en onze site te verbeteren. Voor nadere informatie over de door ons gebruikte cookies en de doelen waarvoor wij die gebruiken, verwijzen wij naar ons cookiebeleid.

Waar wij uw data opslaan

De data die wij van u verzamelen kan worden verplaatst naar, of worden opgeslagen op een locatie gelegen buiten de Europese Economische Ruimte (hierna: “EER”). De gegevens kunnen ook worden verwerkt door personeel werkzaam buiten de EER die voor ons of onze leveranciers werken. Dit personeel kan onder andere zijn belast met het verzorgen van ondersteunende diensten. Door uw persoonsgegevens te verstrekken stemt u in met deze overdracht, opslag en verwerking. Wij zullen alle noodzakelijke maatregelen nemen die nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld in overeenstemming met ons privacybeleid.

Helaas is de verzending van gegevens via het internet niet absoluut veilig. Hoewel wij ons zullen inspannen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij niet de veiligheid garanderen van de gegevens die u naar onze site hebt verzonden; elke verzending geschiedt voor uw eigen risico. Zodra wij uw gegevens hebben ontvangen, zullen wij strikte procedures hanteren en zekerheidsmaatregelen treffen om te voorkomen dat personen die daartoe niet bevoegd zijn kennis zullen nemen van uw gegevens.

Hoe gebruiken wij uw informatie

Wij zullen uw persoonsgegevens op de volgende wijze gebruiken:

    • Om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze site aan u wordt gepresenteerd op de wijze die voor u en uw computer het meest efficiënt is.

    • Om u te voorzien van die informatie, producten en diensten waarom u ons heeft verzocht of waarvan wij menen dat u daarin geïnteresseerd bent, indien u ons hebt gemachtigd om met dat doel contact met u op te nemen.

    • Om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit de met u gesloten contracten.

    • Om het mogelijk te maken dat u gebruik maakt van onze interactieve diensten indien u dat wenst.

    • Om u te informeren over aanpassingen van onze dienstverlening.

Indien u een bestaande klant bent, zullen wij u enkel op elektronische wijze (via e-mail of SMS) benaderen met informatie over goederen en diensten gelijk aan die welke het onderwerp vormden van de eerdere verkoop aan u.

Indien u een nieuwe klant bent en door ons geselecteerde derden toestemming hebben gegeven uw gegevens te gebruiken, zullen wij of deze derden u enkel op elektronische wijze benaderen als u ons daartoe toestemming hebt gegeven.

Indien u niet wilt dat wij uw gegevens op bovenstaande wijze gebruiken, of deze gegevens aan derden verstrekken voor marketing doeleinden, mailt u dan aan marketingnl@gazprom-energy.com.

Openbaarmaking van gegevens

Wij mogen uw persoonsgegevens openbaren aan enige groepsmaatschappij van onze groep.

Wij mogen uw gegevens openbaren aan derden:

    • Indien wij een bedrijf of bedrijfsmiddelen aan- of verkopen mogen wij uw persoonsgegevens aan een potentiële verkoper of koper openbaren.

    • Indien Gazprom Energy of haar activa worden verkregen door een derde partij, in welk geval haar klantgegevens over te dragen activa zullen zijn. Indien wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te openbaren of te delen, of indien dat nodig is om onze gebruiksvoorwaarden, onze leveringsvoorwaarden en andere overeenkomsten toe te passen of na te leven of te doen leven of om de rechten, eigendomsrechten of veiligheid van Gazprom Energy, onze klanten of derden te beschermen. Dit houdt mede in maar is niet beperkt tot de uitwisseling van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op het voorkomen van fraude en het terugdringen van kredietrisico’s.

Uw rechten

U hebt het recht ons te verzoeken uw gegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden. Doorgaans zullen wij u informeren (voorafgaand aan het verzamelen van uw gegevens) indien wij beogen uw gegevens voor deze doeleinden te gebruiken of deze aan derden voor deze doeleinden ter beschikking te stellen. U kunt uw recht deze verwerking van uw gegevens te voorkomen uitoefenen door een hokje aan te kruisen in de formulieren die wij gebruiken om uw gegevens te verzamelen.

Onze site kan regelmatig links naar en van andere websites bevatten. Indien u een link naar een van deze websites gebruikt, let dan erop dat deze sites hun eigen privacybeleid zullen hebben en dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor dit andere beleid. Controleert u dat beleid voordat u uw persoonsgegevens aan deze andere website verstrekt.

Toegang tot uw gegevens

De wet geeft u het recht om kennis te nemen van uw persoonsgegevens waarover wij beschikken. U kunt uw recht in overeenstemming met de wet uitoefenen. Uw verzoek tot kennisname zullen wij in behandeling nemen na betaling door u van de kosten van € 5,-- .

Wijzigingen

Elke toekomstige aanpassing van ons beleid zal op deze pagina worden doorgevoerd en waar mogelijk aan u worden bericht per e-mail.

Contact

Vragen, commentaar en verzoeken met betrekking tot ons privacybeleid zijn welkom en kunnen worden gericht aan marketingnl@gazprom-energy.com.